Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Six Shakes v.o.f. (“De Inhakers”). Het adres van De Inhakers is De Lairessestraat 19, Unit 18, 1071NR Amsterdam, met het KvK-nummer 75028468.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@deinhakers.nl, 0645810570 of per post: Six Shakes v.o.f., De Lairessestraat 19, Unit 18, 1071NR Amsterdam.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van een recente nieuwswaardige gebeurtenis of verhaal in één of enkele zinnen. De afnemer kan dit vervolgens voor zijn marketing- en advertentiedoeleinden inzetten.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen De Inhakers en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.deinhakers.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door De Inhakers gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan De Inhakers gegevens verstrekt, mag De Inhakers ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. De Inhakers mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als De Inhakers genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van De Inhakers en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan De Inhakers. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 4. De volledige vordering van De Inhakers op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 – Contractsduur

 1. De Inhakers en Opdrachtgever gaan de opdracht voor bepaalde tijd aan, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Wanneer de Opdrachtgever de opdracht aangaat en zijn betaling heeft voldaan, is de overeenkomst definitief en kan de overeenkomst niet meer door Opdrachtgever beëindigd worden.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen De Inhakers de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door De Inhakers.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever De Inhakers eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van De Inhakers. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als De Inhakers de opdracht ook niet uitvoert binnen een door De Inhakers opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 – Derden

De Inhakers mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

 1. De Inhakers zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan De Inhakers verstrekt, die noodzakelijk zijn voor De Inhakers om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag De Inhakers de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. De Inhakers is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat De Inhakers is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. De Inhakers kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. De Inhakers zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. De Inhakers mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

 1. De Inhakers mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. De Inhakers mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet De Inhakers dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

 1. Als De Inhakers de opdracht tussentijds opzegt, zal De Inhakers zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor De Inhakers extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. De Inhakers mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Overmacht

 1. De Inhakers hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. De Inhakers kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als De Inhakers zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag De Inhakers het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat De Inhakers levert, blijft eigendom van De Inhakers totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van De Inhakers veilig te stellen.
 3. Als De Inhakers zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan De Inhakers om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat De Inhakers deze terug kan nemen.

Artikel 16 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal De Inhakers de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van De Inhakers die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. De Inhakers is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van De Inhakers.
 2. De Inhakers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van De Inhakers is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.
 4. De aansprakelijkheid van De Inhakers is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Inhakers.

Artikel 18 – Privacy Statement

De Inhakers beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 19 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen De Inhakers is één jaar.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart De Inhakers voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan De Inhakers toerekenbaar is.
 2. Als derden De Inhakers aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag De Inhakers zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor De Inhakers, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal De Inhakers alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. De Inhakers zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als De Inhakers optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van De Inhakers niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 23 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

© 2019 De Inhakers. Alle rechten voorbehouden.